Udtalelser om Overbygning

Udtalelser om Overbygnigen til systemiske lederuddannelse i dialogbaseret konsultation og supervision


“Jeg føler mig mere “frisat” i min position: ledelse af ledelse – og dermed “hviler” jeg mere i min ledelsesposition.

Jeg vælger min position og skaber den samtidigt. Jeg italesætter min position og italesætter også dens polaritet, som også er positiv – og som jeg også kan indtage. I så fald i talesætter jeg også dette. Jeg får af mine medarbejdere at vide, at jeg er blevet en meget fokuseret og tydelig leder, hvilket de kvitterer med: giver ro og tryghed for den enkelte. Jeg er meget mere i dialog med mine medarbejdere og min organisation – og på den måde “spiller bolden” videre i dialogen – en egentlig forsvarsposition bliver uaktuel for mig som leder. I dialogen taler vi nu fra forskellige positioner – og det frisætter mig som leder.

Virkningen af at have fokus på dialoger i organisationen er, at det bliver uaktuelt at overbevise eller lade sig overbevise – og dermed bestræbelsen på at finde én monopoliseret sandhed eller én overværdi, hvorfra vi kan iagttage verden giver ingen mening. Flerheden af værdier og positioner gør, at vi er henvist til at iagttage os selv og referere til os selv – og det forpligter!

VækstModellen gør det synligt og tydeligt hvilken position den enkelte indtager – og hvad den enkelte har forpligtet sig på i aftaler. VækstModellen gør det muligt, at den enkelte er aktivt deltagende – og dermed hvad den enkelte kan bidrage positivt med i organisationen, frem for en passiv position: “Nogen burde gøre!!”

VækstModellen har givet organisationen et enkelte og tilgængeligt redskab, som alle kender og kan anvende i alle de dialoger, vi skal indgå i. VækstModellen gør det både mere kvalitativt og effektivt at kommunikere: En kendt dagsorden i et vækstparadigme. VækstModellen leder op til konkrete og tydelige aftaler – som forpligter.

Udannelsen har i særlig grad været med til at knække koden for mig imellem Problem – Udfordring. Herved både at arbejde med Problemets Funktion, men også ved at bevæge mig i dialogen fra problem til en målbar udfordring. Så – når en medarbejder i talesætter et problem – stiller jeg skarpt på, hvad udfordringen så kunne være for den enkelte.

Ledelse i dag, tænker jeg, bliver skabt på et fundament af hyperkompleksitet og en polycentrisme – d.v.s. en iagttagelse af  uanede mængder af positioner og deres polariteter.

Det, at vi (ledelse og medarbejdere i organisationen) næppe kan referere til ét centrum i denne hyperkompleksitet, medfører, at vi selv bringer os, anbringes og bevæger os i en lang række dilemmaer, som er modsætningsfyldte og indbyrdes konkurrerende positive spændingsfelter, hvis poler ikke kan ophæves.

Ved at arbejde med de semantiske positioner og polariteter skabes – og jeg skaber selv – en enkelthed. Jeg kan vælge en position – velvidende at jeg også på et andet tidspunkt kan vælge en anden position på polariteternes kontinuum.

Jeg kan bede medarbejdere om, at stille sig i forskellige positioner og være i dialog ud fra de valgte positioner. Jeg kan reflektere over dette – og herudfra træffe beslutninger. Jeg kan i dag langt bedre træffe nogle etiske og kvalitative beslutninger – og stå fast. Jeg kan med henvisning til positioner og polariteter fortælle, hvad der er gangbart og ikke gangbart i den organisation, hvor jeg er leder.

Alt dette er et nogenlunde billede af den fantastiske udvikling, som jeg føler jeg er i – takket være Marianne Grønbæk!”

Marianne G. Zeuthen, Leder Specialpædagogkorpset, Aabenraa Kommune Dagtilbud


“Hvis du ønsker at udvikle dig som menneske og som leder, så må du hellere til at blive skrevet op på deltagerlisten, mens der stadig er pladser.

I en verden, hvor meget handler om mennesker og meget handler om ledelse, klæder uddannelsen dig rigtigt godt på til at forstå dig selv og andre og til at forstå samtaler og processer bedre. Samtidig giver uddannelsen dig en række konkrete værktøjer, som er umiddelbart anvendelige i praksis.

Alt i alt en super uddannelse, med et højt udbytte i forhold til tidsforbruget. Meget anvendelig!”

Lars Sørensen, Indehaver af Eventyrsport


”En uddannelse, der for mig har styrket, bevidstgjort mig som menneske og som leder. En uddannelse der har styrket mig i min position som leder, min tilgang, min kreativitet, faglighed og overvågenhed. Jeg var i ”en anden verden” når jeg var på uddannelsen. En verden præget af “ro, nærvær, intensitet, faglighed, udfordringer, nytænkning, anerkendelse, udvikling og varme deltager og underviser imellem, det opleves som noget ganske særligt.

For min organisation har det betydet at vi (mine medarbejdere og jeg) er sammen om at skabe og bibeholde en udviklingsorganisation, der er præget af, at der er tydelighed, tillid, ro, anerkendelse, og det vigtigste aspekt i vores nuværende samfund – at vi sammen formår at udvikle og rumme de mange nye rammer og krav der stilles til os som kommunalt ansatte i sparetider. At vi formår at skabe nye tanker til gavn for de borgere, vi hjælper og guider i deres liv.

Mine medarbejdere oplever, at jeg i kraft af min uddannelse er blevet en mere tydelig leder, som er nærværende i min position, og det skaber ro, positivitet, og ikke mindst – vi gør det, vi siger, vi er!”

Jette Møller, Driftschef, Hjemmestøtte til sindslindende, Kolding Kommune


”Uddannelsen hos MG Udvikling giver en helt ny vinkel på både individuelle samtaler med medarbejdere og udviklingen i medarbejder gruppen. Det gør, at vi bliver mere skarpe i vores fokus, og vi får via de Semantiske Polariteter nogle intense og værdibaserede samtaler, der gør, at vi kommer ind til kernen på en let og konstruktiv måde. Det betyder, at kulturen kommer i fokus, og at den udvikles og forankres, fordi ALLE er i spil.

Uddannelsen er for mig et værdifuldt supplement til de andre uddannelser, jeg har indenfor ledelse, terapi, coaching og kommunikation – Ikke mindst er uddannelsens omfang og intensitet af sådan karakter, at den er et dejligt pust i en hverdag, hvor der er meget at se til.

“Semantiske polariteter har været en døråbner til helt nye samtaler i afdelingen” “At italesætte diskurserne har betydet en bedre og stærkere kultur.”

Henning Riistofte, Afdelingsleder, Familiehuset & Familieplejen, Haderslev Kommune


”For mig og min organisation har det betydet, at jeg er mere sikker i brugen af VækstModellen© og Semantiske Polariteter, at jeg har endnu mere fokus på ressourcerne og tværfagligheden, og dermed kan give det videre til medarbejderne.  At VækstModellen© er et godt redskab til at få en hel medarbejdergruppe til at medvirke og ikke kun dem, der råber højst. Og så synes jeg, det er meget givtigt, det netværk, jeg får med de andre på uddannelsen, høre om deres erfaringer, arbejdsmetoder og kan få inspiration til nye ideer.”

Tove Sunddal, Afdelingsleder, Familierådgivningen i Haderslev Kommune


“Et af det mest inspirerende uddannelsesforløb, jeg har deltaget i. Ekstremt givende!” 

 Søren Alling Sørensen, Landstræner, Eventyrsport


 “Det forandrer ikke kun din ledelsesstil, men også dit liv.”


“Jeg blev sat fri i min lederposition.”


 “Når der står, at det virker, er det fordi, det virker. Det er enkle og brugbare modeller og metoder med plads til alle.”

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.